Events

TRAJNIMI: General Data Protection Regulation!

Trajnimi General Data Protection Regulation ju mundëson të zhvilloni njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat e nevojshme për të zbatuar dhe menaxhuar në mënyr efektive pajtueshmërin e një kornize në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale.

Trajnim: Information Security Lead Implementer

Trajnimi Information Security Lead Implementer ju mundëson të specializoheni në zbatimin dhe menaxhimin e Sistemit për Menaxhimin e Sigurisë së Informacionit bazuar në ISO/IEC 27001.

TRAJNIMI: LIGJI I PROKURIMIT PUBLIK DHE E-PROKURIMI

Qëllimi i këtij trajnimi është qe te kemi një pasqyre te përgjithshme te Prokurimit Publik, te kuptojmë mënyrën e përgatitjes se ofertës dhe te kuptojmë se cilat mjete juridike janë ne dispozicion për Operatoreve Ekonomik.

Trajnim: Sistemi tatimor në Kosovë dhe ndryshimet që priten të ndodhin në legjislacionin tatimor

Qëllimi i këtij trajnimi është ngritja e njohurive për sistemin tatimor ne Kosove dhe informimi për me te rejat qe priten te ndodhin ne legjislacionin dhe praktikat tatimore.

TRAJNIMI: ZBATIMI I LIGJIT TË PUNËS NË PRAKTIKË

Qëllimi i këtij trajnimi është ngritja e njohurive të punëdhënësit për respektimin e dispozitave juridike nga marrëdhënia e punës si dhe procedurat që ndjek Inspektorati i Punës si organ mbikëqyrës.

PECB Europe signs a partnership agreement with Business Kosova Center

(January 30th, 2018) – PECB Europe is proud to announce that it has signed a new partnership agreement with Business Kosova Center, to distribute PECB training courses in Kosovo. This partnership will ensure that the respective companies will give their contribution based on their expertise in offering and organizing PECB courses.

About PECB Europe PECB Europe is the representative of PECB Group Inc. in the D-A-CH and Central and Eastern Europe and acts on behalf of PECB Group Inc. for managing education, training and certification services.

read more

Our Services

We are focused on your success!!!
Your success depends on your cost of operation and incomes.

Strategic Business Advisory

Growth can be facilitated through a number of channels including new market opportunities, a merger with another company or acquiring competing or complimentary businesses.

Public Sector Advisory

Public Sector Advisory practice provides a wide range of services to meet the demand for transparency, accountability and a more efficient performance.

Investment and Export Promotion

BKC OFFERS INVESTORS A RANGE OF SERVICES THROUGHOUT THEIR DIFFERENT STAGES OF OPERATION.

We Serve Businesses and Investors

Beyond your specific industry, we know that your type of business or organization has a unique impact on your accounting, tax, audit, technology, and consulting needs and we're prepared to help you. That's why we have specialized business and organization expertise to address the opportunities and challenges for entities like yours.

In Our Company0
Trained People
0
Training Topics
0
Partner Advisers

TRUSTED BUSINESS ADVICE


At, BKC we believe a true business advisor always protects a client’s vital interests. We offer independent, objective advice, deep expertise, guiding encouragement; and the support you need to think more strategically so you can confidently accomplish your objectives. Helping in every way we can so you succeed is our honored obligation.